Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06; Факс: (0564) 74-51-98

www.knu.edu.ua

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

 Кафедра є структурним підрозділом факультету економіки та управління бізнесом ДВНЗ "Криворізький національний університет".

Кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр

Форми навчання: денна, заочна, перепідготовка

 

Спеціальність «Економіка» належить до галузі знань „Соціальні та поведінкові науки" (шифр галузі 05). Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Економіка” переважно для підприємств гірничо-металургійного комплексу та його інфраструктури, а також здійснює загальну економічну підготовку студентів технічних спеціальностей університету.

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами створена 01.07.2003 року на основі кафедри "Економіки промислового виробництва та будівництва" (рік створення 1983), яка здійснювала економічну підготовку студентів технічних спеціальностей університету, а з 1995 року - економістів за напрямком "Економіка і підприємництво".

В різні часи кафедру очолювали: д. е. н., професор Осмоловський В.В., д. е. н., професор Мацеєв В.Г., д. т. н., професор Хомяков В.І., д. е. н., професор Шершньов А.О., д. е. н., професор Турило А.М., д. т. н., професор Темченко А.Г.

Нині кафедру очолює доктор технічних наук, професор Ковальчук Віктор Анатолійович.

 Підготовка фахівців за спеціальністю «Економіка» здійснюється на денній і заочній формах навчання. Ліцензійний обсяг складає: бакалаври - 83 чол. (денна), - 76 чол. (заочна); спеціалісти - 80 чол. (денна), - 160 чол. (заочна); магістри - 30 чол. (денна), - 21 чол. (заочна).

Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький  колектив, чисельність якого на штатній основі складає: 2 відмінника освіти України і 2 професори, доктори наук, 19 доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладачі та 6 асистентів і 2 лаборанти.

У період навчання студенти опановують цілий ряд дисциплін гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а також дисциплін професійного спрямування.

У рамках загальнонаукових дисциплін вивчаються вища математика, українська та іноземні мови, інформатика, філософія, політична економіка, мікро- та макроекономіка.

Провідними дисциплінами кафедри є: економіка підприємства; організація виробництва; внутрішній економічний механізм підприємства; планування і контроль на підприємстві; економічний аналіз; моделювання та прогнозування економічних процесів; курси економіки для технічних спеціальностей.

Усі навчальні дисципліни забезпечені потужним методичним фондом, який включає: робочі навчальні програми дисципліни; інструктивно-методичні матеріали щодо проведення лабораторних і практичних робіт; фонд законодавчого й інструктивного матеріалу; тематику й методичні вказівки з виконання курсових і контрольних робіт; роздатковий матеріал з навчальних дисциплін; підручники, посібники; методичні матеріали для самостійної роботи студентів.

Кафедра обладнана сучасними технічними засобами та оргтехнікою. Навчання студентів проводиться у факультетських і університетських аудиторіях, оснащених сучасними ПК з доступом до всесвітньої мережі Інтернет та проекційною технікою, з використанням яких проводяться лабораторні та семінарські заняття.

 Створена потужна електронна бібліотека, яка включає методичний фонд та електронні посібники викладачів кафедри. Студенти перевіряють свої знання з економічних дисциплін за допомогою новітньої комп'ютерної програми тестування.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах всіх галузей народного господарства, в органах місцевої влади і державного управління, статистики та соціології, виконуючи професійну роботу економіста та обіймаючи посади в планово-економічних відділах підприємств і організацій, відділах організації праці і заробітної плати, матеріально-технічного забезпечення, капітального будівництва, бухгалтерії і фінансового відділу, всіх виробничих структурних підрозділах підприємства. В їх функції входить аналіз виробничо-господарської діяльності, планування обсягів виробництва продукції і забезпечення оптимізації матеріально-технічних ресурсів, нормування і організація оплати праці, виконання кошторисних розрахунків, участь у комерційній діяльності підприємства, обробка статистичної та соціологічної інформації.

Кафедра співпрацює з гірничо-збагачувальними комбінатами Кривбасу (ПАТ “Південний ГЗК”, ПАТ “Північний ГЗК”, ПАТ “Інгулецький ГЗК”) та іншими підприємствами, серед яких: ПАТ “Кривбасзалізрудком”, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПАТ “Суха Балка”. Організовано проходження всіх видів практик студентами.

Випускники, що отримали кваліфікацію «магістр», можуть обіймати посади наукового працівника, економічного радника, консультанта з економічних питань, економіста-аналітика з дослідження операцій.

Випускники, що закінчили університет та отримали диплом з відзнакою мають можливість продовжити навчання в аспірантурі КНУ. Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру за спеціальністю «Економіка».

У 2002 році на кафедрі створений науковий напрямок досліджень з проблеми ресурсо-збереження на підприємствах гірничо-металургійного комплексу. Колектив кафедри проводить ґрунтовні науково-дослідні роботи в області економіки регіону.

Випускники кафедри працюють на керівних посадах на підприємствах різних галузей народного господарства, викладачами у вищих навчальних закладах, у тому числі й у КНУ. Протягом 2003-2015 років ряд викладачів кафедри захистили дисертаційні роботи і отримали науковий ступінь доктора та кандидата економічних наук.

ДИНАМІКА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА ПЕРІОД 2003-2015 рр

Потреба в працівниках зі знаннями економіки охоплює майже всі ланки структури управління підприємством. Крім того, працівники, які обіймають вищі керівні посади, у відповідності до діючого положення, також повинні мати економічну освіту. Виконуючи ці вимоги, університет дає можливість тим, хто має вищу технічну освіту, отримати другу економічну в рамках перепідготовки кадрів.

Додаткову інформацію про навчання за спеціальністю «Економіка» можна отримати у приймальній комісії в головному корпусі Криворізького національного університету за адресою: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11.

  Тел. кафедри:             (056) 409-06-32

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!