Contents

 

 

 

Blokha V.D., Stetsenko V.V. Ore layers folds morphology of productive strata at the Skelyuvatske deposit of the Kryvyi Rih basin…………………………………………….………………………...

 

Voshchina G.N. Concerning new occurrence of the Middle Eocene gastropods within the territory of Ukraine………………………

 

Smirnova G.Ya., Smirnov O.Ya., Evtekhov V.D., Evtekhov E.V. Professor Semen Ivanovych Zhylkinskyi.The 115th anniversary of his birth……..…………………………………………………………….…..